โครงการอบรมภาษาจีนพิชิตข้อสอบ HSK สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาภาษาจีน และกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการอบรมภาษาจีนพิชิตข้อสอบ HSK สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่