อาชีวะยกกำลังสอง “มิติใหม่อาชีวศึกษาเชียงใหม่” ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง อาชีวะเชียงใหม่สู่สากล

10 พฤศจิกายน 2563 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ แถลงข่าว อาชีวยกกำลังสอง “มิติใหม่อาชีวศึกษาเชียงใหม่” ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง อาชีวะเชียงใหม่สู่สากล ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2564 โดยมีนายรัฐพล​ นราดิศร​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่​ เป็นประธาน ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นโยบายและจุดเน้นของแนวทางการพัฒนาอาชีวศึกษา ในหัวข้อ “อาชีวศึกษายกกำลังสอง” (Thailand vocational Education Eco-System : TVE2S) การศึกษาด้านอาชีวศึกษา เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นการพัฒนาให้บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษาและการเข้าสู่การทำงานที่จำเป็นต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะ การพัฒนาคนให้ก้าวเข้าไปสู่การทำงาน หรือการประกอบอาชีพ ทำให้มีรายได้ในการเลี้ยงชีพตนเอง หรือคนในครอบครัวได้ ช่วยลดปัญหาทางสุขภาพจิต และปัญหาสังคมต่างๆที่จะตามมา โดยแนวทางของอาชีวศึกษายกกำลังสอง มีหลักสำคัญคือ การพัฒนาที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ ทั้งด้านผู้เรียน ครู ห้องเรียน สื่อการเรียนรู้ และสถานศึกษาสู่การพัฒนาสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-skills, Up-skills, New-skill) ด้านการพัฒนาหลักสูตรจะเน้นหลักสูตรที่มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านสมรรถนะทางอาชีพ การใช้ภาษา โดยเฉพาะภาษาที่สำคัญและเป็นความต้องการในการทำงานหรือประกอบอาชีพเป็นภาษาที่สองหรือภาษาที่สาม เช่นภาษาอังกฤษ จีน รวมไปถึงการมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ด้านสื่อการเรียนรู้เป็นอีกประเด็นสำคัญของอาชีวศึกษายกกำลังสอง ( On-Site, On-Air, On-line, On-Demand) จึงเน้นการพัฒนาสื่อทั้งการเรียนแบบ ON-Site ที่ให้ผู้เรียนมีกิจกรรมการเรียนในห้องเรียนกับครู การเรียนผ่านระบบทางไกลเช่น ระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษา หรือการศึกษาแบบระบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบัน ทำให้สามารถเผยแพร่สื่อและส่งเสริมการจัดการศึกษาได้โดยไม่มีข้อจำกัด นอกจากนี้อาชีวศึกษายกกำลังสอง ยังเน้นไปที่การทำความร่วมมือและการเพิ่มบทบาทการจัดการศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น เช่นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการทำงานจริงในภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างหน่วยงานสถานประกอบการให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลง การจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในโลกการทำงาน เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาเรียนจบออกไปแล้วสามารถที่จะเข้าทำงานในหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนจบแล้วสามารถออกไปทำงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

การทำงาน เพื่อยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาเรียนจบออกไปแล้วสามารถที่จะเข้าทำงานในหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนจบแล้วสามารถออกไปทำงานตามหน่วยงานต่างๆได้อย่างไม่มีข้อจำกัด กรอบการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ได้แก่ การสร้าง “อาชีพใหม่” ให้ประชาชน การเปิดโอกาสให้มีผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น ด้วย “ห้องเรียนอาชีพใน สพฐ” การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น Excellence center หรือศูนย์ความเป็นเลิศในสาขาอาชีพต่างๆ

นอกจากนี้ยังเปิดกว้างการสรรหาครูและผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ตอบโจทย์การผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพต่อไป ทั้งนี้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจศึกษาต่อทั้งในระดับ ปวช.และปวส. ในสาขามากกว่า 18 สาขา สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-5322-1493 หรือทางเว็บไซต์ www.cmvc.ac.th