งานเลี้ยงต้อนรับ และแสดงความยินดี นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ คนที่ 19

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดี นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ คนที่ 19

นายณรงค์ศักดิ์ ฟองสินธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางจันทิมา สัตยาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา และนางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมกับคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานเลี้ยงต้อนรับนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ คนที่ 19

โดยมีนายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นางชุลีพร สิงหเนตร อดีตผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และนายฉัตรชัย เรืองมณี ตัวแทนกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวแสดงความรู้สึก พร้อมมอบของที่ระลึก

ทั้งนี้ยังมีผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

ชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/5pCh5MrhX5TcSym97