Foreign Languages Camp2023 “Better English, Better Environment, Better Tomorrow”

สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ Foreign Languages Camp2023 “Better English, Better Environment, Better Tomorrow” โดยมีวัตถุประสงเพื่อพัฒนาคุณภาพทางด้านภาษาต่างประเทศให้สามารถพัฒนายกระดับความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศและเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่