วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 1 และปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในวันศุกร์ที่ 3 และวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่