องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงาน “คุรุ มุทิตา กษิณาลัย อาชีวะเชียงใหม่’66”

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดงาน “คุรุ มุทิตา กษิณาลัย อาชีวะเชียงใหม่’66” แก่ผู้เกษียณอายุราชการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม 721 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
โดยปีการศึกษา 2566 มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 7 ท่าน ได้แก่

  1. นางจันทิมา สัตยาภรณ์
  2. นางศุภมาส เรืองลักษณ์วิลาศ
  3. นางวีร์รัศมิ์ นนสิริธาดา
  4. นายสมพงษ์ ไกรกิจราษฎร์
  5. นางสาวอรัญญา ศักดิ์ทอง
  6. นายสุพรรณ พานแก้ว
  7. นายเปลี่ยน จอมเดช