วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว โครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุ่นตกปลาจากส่วนเหลือทิ้งลำต้นมันสำปะหลัง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลระดับ 4 ดาว โครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุ่นตกปลาจากส่วนเหลือทิ้งลำต้นมันสำปะหลัง ในกิจกรรมบ่มเพาะผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์ Training for Invention Manager : IM สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา