งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางนฤมล อัคคพงศ์พันธุ์

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายวสันต์  จันทรมูล

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางอัจฉราภรณ์  มณีรัตน์

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายอลงกรณ์ สุภาใจ

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายวีรยุทธ  กองหล้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางจรรยา  แก้วมณี

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอริชาภัสร์  อินต๊ะจักร

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวสุกานดา ปันสอน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจหาสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  2. จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
  4. ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
  5. จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  6. จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย