งานปกครอง

นายเสกสรร คำยอง

หัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายเสกสรรค์ สิงห์อ่อน

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายวสันต์ จันทรมูล

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายนรินทร์ เตจะโส

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวไผ่สีทอง หินสวน

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายเฉลิมพงศ์ เลขะวณิชย์

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายชวิศา น่วมเจิม

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายพันธ์ศักดิ์ งามจารุเลิศไมตรี

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวปรียานุช กาเหล็ก

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายเอกสิทธิ์ ปินตา

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชา และหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
 3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
 4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความคิดเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
 7. จัดทำระเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษกรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
 8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย