งานปกครอง

นายเสกสรร คำยอง

หัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายเสกสรรค์ สิงห์อ่อน

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายวสันต์ จันทรมูล

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายเฉลิมพงศ์ เลขะวณิชย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวไผ่สีทอง หินสวน

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายณัฐพงษ์  ไทยพาณิช

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายพันธ์ศักดิ์ งามจารุเลิศไมตรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวศรินทร  พิมสาร

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภารัตน์  ช่างล้อ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางนฤมล  สีดาคำ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอภิชญา  คุณาชีวะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวเยาวมาลย์  สมประสงค์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอรัญกานต์  อินต๊ะปัน

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายอัครินทร์  สมหล้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอรญา อินทรีย์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางจันทรา  เทพาคำ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางวรัญญา  แก้ววงวาน

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายเตชะตาธรรม  เตชะตามี

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางอรินทยา  ใจเอ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายพีรพงษ์  วงค์วิชัย

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางจันทนุช  โกมลเสนาะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวสุภาพร  กุศลงาม

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายสมพงษ์  ไกรกิจราษฎร์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายโอภาส  ชมชื่น

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวนัชพร  สาครดำรง

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายวีรยุทธ  กองหล้า

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางสาววีรยา  รัตนอุทัยกูล

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวชนินร์พร  ไชยประครอง

เจ้าหน้าที่ดำเนินงานงานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายสมชาย  อุ่ยพานิช

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

นายสมภพ  ฐิตินันท์

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานปกครอง

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชา และหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
 3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
 4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความคิดเห็นในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
 7. จัดทำระเบียนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษกรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
 8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย