งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นางสาวชนัญพัทธ์  โปธามูล

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

[email protected]
08 8888 8888

นายอาคม  มหาดไทย

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

[email protected]
08 8888 8888

นายอำพล  ศรีเมือง

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

[email protected]
08 8888 8888

นายเสกสรร  คำยอง

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวไผ่สีทอง  หินสวน

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวศรินทร  พิมสาร

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

[email protected]
08 8888 8888

นายพันธ์ศักดิ์  งามจารุเลิศไมตรี

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวรุ่งอรุณ  อารีเอื้อ

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวนิชาภา  ปรารมภ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวธณัฐชา มะโนแสน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัย และข้อบังคับ
 2. จัดทำคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 3. ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพี่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 4. บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 6. สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
 7. ดำเนินแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ
 8. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย