งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายศุภกิจ นรกิจ

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางกัญญาณัฐ  แสงอุทัย

ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวศศิต์รดา สลี

ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวชนัญพัทธ์  โปธามูล

ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวนิชาภา  ปรารมภ์

ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

[email protected]
08 8888 8888

นายนราชิต คุณยศยิ่ง

ครูที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวรุ่งอรุณ  อารีเอื้อ

ครูที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวชนัญท์ธิดา จุมปา

ครูที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

[email protected]
08 8888 8888

นายสุติกาญจน์ ก๊กไม้

ครูที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวจิตติมา จองเมทา

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายไกรสร ฝึกฝน

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวนิชาภา  ปรารมภ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวณัฎธยาน์ภรณ์  เริ่มยินดี

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายอดิลักษณ์  ชัยวงค์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นางสาววีรยา  รัตนอุทัยกูล

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

นายสิทธิชัย ศิริ

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้น ภายในสถานศึกษา
 2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกร ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อชท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
 3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
 4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของ
 5. กระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์
 6. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
 7. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
 8. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
 9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 10. สรุปผลและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย