เรียนฟรี เรียนออนไลน์ กับหลักสูตร “การทำขนมน้ำดอกไม้” ในกิจกรรม บริการด้านวิชาการและวิชาชีพออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

เรียนฟรี เรียนออนไลน์ กิจกรรม บริการด้านวิชาการและวิชาชีพออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

หลักสูตร “การทำขนมน้ำดอกไม้”

อาชีวะสร้างอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายครัวเรือน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

เรียนออนไลน์ ผ่านการทดสอบ รับประกาศนียบัตร นำไปประกอบอาชีพได้ทันที
ผ่าน Website และ Facebook ของวิทยาลัยฯ

หนึ่งในโครงการส่งเสริมกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ต้องชมวิธีการทำ ขนมน้ำดอกไม้ จนจบคลิป แล้วทำแบบทดสอบหลังเรียน หากสามารถทำคะแนนได้เกิน 80% จะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมทันที

รายชื่อผู้ที่ผ่านการทำแบบทดสอบ สามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรได้ที่นี่