กำหนดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ และกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565