ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ประจำปีการศึกษา 2565