ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามระบบปกติ (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2565