ประกาศเลื่อนกำหนดเวลายื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2564 เป็น วันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564