ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)