ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป(ด้านบริหารงานทั่วไป)

แจ้งผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)
ที่มีความเสี่ยง หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ผู้เข้าสอบ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยผู้เข้าสอบทุกคน จะต้องมีหลักฐานผลการตรวจที่ยืนยันว่า ไม่ติดเชื้อ ในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนการเข้าสอบโดยการตรวจแบบ RT-PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) จากสถานพยาบาล (เช่น โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอหรือจังหวัด คลินิก ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการหมอพร้อม) มาแสดงในวันเข้ารับการสอบแข่งขัน

ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตาม หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เข้าในบริเวณสนามสอบโดยเด็ดขาด โปรดปฏิบัติโดยเคร่งครัด

กรณีผู้เข้าสอบ เป็นผู้ที่มีความเสี่ยง หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัว ให้ดำเนินการแจ้งกองอำนวยการสอบ โดยแจ้งผลการตรวจแบบ RT-PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) จากสถานพยาบาล ทางวิทยาลัยฯ จะจัดสถานที่สอบเฉพาะให้กับผู้เข้าสอบที่มีความเสี่ยง หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในการสอบในครั้งนี้