วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่