วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จัดทำแผนการเรียนโครงการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) รูปแบบที่ 2 การสะสมผลการเรียน โดยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำรายวิชาปรับพื้นฐานในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไปจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ปีการศึกษา 2565 ได้แก่ ประเภทวิชาศิลปกรรม และสาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์