วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ในโครงการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (Credit Bank) 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ณ ห้องนาฏวัฒนา อาคาร 8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่