วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัวและประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย

วันที่ 25 มกราคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว “ผลงานแอพพลิเคชั่นค้นหาทะเบียนรถ” ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย “ผลงานเส้นเวียง” ของสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ในการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ชื่อผลงานรางวัลสาขาวิชา
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัวแอพพลิเคชั่นค้นหาทะเบียนรถรางวัลชนะเลิศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทยเส้นเวียงรางวัลชนะเลิศอาหารและโภชนาการ
ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพเครื่องบีบอัดขนมไทยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2อาหารและโภชนาการ
ประเภทที่ 3 ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทยผงห่อหมกกึ่งสำเร็จรูปเสริมโปรตีนจากจิ้งหรีดรางวัลชนะเลิศอับดับ 3อาหารและโภชนาการ