วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดทำแผนการเรียนโครงการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง)ร่วมกับ โรงเรียนพร้าววิทยาคม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดทำแผนการเรียนโครงการขับเคลื่อนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง) รูปแบบที่ 2 การสะสมผลการเรียนร่วมกับ โรงเรียนพร้าววิทยาคม โดยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำรายวิชาปรับพื้นฐานในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไปจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) โดยมีสาขาวิชาที่มีการจัดทำแผนการเรียน ดังนี้
1.สาขาวิชาการบัญชี
2.สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน