วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ได้รับการตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดเรียนแบบ On Site ตามเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับการตรวจประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดเรียนแบบ On Site ตามเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 137/2564 เรื่อง มาตรการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน