วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนายนพกร จอมแปง นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ที่ได้รับคัดเลือกกเป็น “เด็กและเยาวชนตัวอย่างแห่งชาติ” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนายนพกร จอมแปง นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการท่องเที่ยว ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “เด็กและเยาวชนตัวอย่างแห่งชาติ” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 “Smart Leader Of The Year 2021” ภายใต้โครงการ เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่สนับสนุน คิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศ จากชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน