วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนายประยูร วัฒนเมธีกุล รองผู้อำนวยการ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกประกาศเกียรติคุณ “ข้าราชการดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาข้าราชการการศึกษาตัวอย่างดีเด่น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนายประยูร วัฒนเมธีกุล รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกประกาศเกียรติคุณ “ข้าราชการดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาข้าราชการการศึกษาตัวอย่างดีเด่น ภายใต้โครงการธรรมมาภิบาลแห่งชาติ