พิธีมอบปริญญาบัตรออนไลน์ มหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวกุ้ยหลิน ประจำปี 2564 Online Graduation Ceremony 2021, Guilin Tourism University

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประธานชมรมครูสอนภาษาจีนอาชีวศึกษา และนายสมประสงค์ อินเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-เอเชีย พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วม Video Conference ผ่านระบบ Voov Meeting ในพิธีมอบปริญญาบัตรออนไลน์ มหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวกุ้ยหลิน ประจำปี 2564 Online Graduation Ceremony 2021, Guilin Tourism University โดยมีนักศึกษาจากประเทศไทยที่ได้รับ การสนับสนุนจากชมรมครูสอนภาษาจีนอาชีวศึกษา เมื่อปี 2562 ให้ได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวกุ้ยหลิน จำนวน 8 คน ในสาขา Hotel Management มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และร่วมรับปริญญาออนไลน์ในครั้งนี้ ได้แก่

  1. นางสาววราลักษณ์ ฟักแก้ว (Waraluck Fukkaew) นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
  2. Wachirapohn Khonarp (นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่)
  3. Sukanya Kaewwanna (นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่)
  4. Khachaporn Masorn (นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี)