“อาชีวะยกกำลังสอง สร้างคุณภาพ นำปริมาณ” นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา มอบนโยบาย “อาชีวศึกษายกกำลังสอง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 -7 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี วันนี้ (6 ต.ค.63) ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า นโยบายขับเคลื่อนการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2564 เน้นการผลิตและพัฒนากำลังคน “อาชีวศึกษายกกำลังสอง” ซึ่งเป็นการสร้างคุณภาพอาชีวศึกษา โดยพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย และตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ทั้งยังสร้างอาชีพใหม่ให้ประชาชน รองรับผู้เรียนที่จบการศึกษาของอาชีวศึกษา มีงานทำ 100% โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของทวิภาคี ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถานประกอบการที่รับนักเรียน นักศึกษาไปแล้ว สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตรงกับความต้องการ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างศักยภาพให้กับครู ผ่านการฝึกทักษะ ซึ่งครูได้รับการพัฒนาอย่างตรงจุด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก็มุ่งหวังว่าจะทำให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในการศึกษาสายวิชาชีพ และส่งบุตร หลาน มาเรียนต่ออาชีวศึกษา

 โดยภายในการประชุมฯ มีการมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 75 ราย มอบใบประกาศสถานศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน์ (VEC Online Course) จำนวน 38 แห่ง มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ของสถานศึกษา จำนวน 35 แห่ง มอบโล่รางวัลและใบเกียรติบัตรแก่ทีมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ณ เมืองซูวา ประเทศฟิจิพร้อมกันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดนิทรรศการ “การขับเคลื่อนนโยบาย อาชีวศึกษายกกำลังสอง” แสดงผลการดำเนินงานและทิศทางอาชีวศึกษาในอนาคต ร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศ กว่า 32 บริษัท ใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการ ของประเทศ (กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มดิจิทัล กลุ่มRobotics กลุ่มเกษตรสมัยใหม่ กลุ่ม Aviation กลุ่มระบบราง และยานยนต์สมัยใหม่ และกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

เอกสารประกอบการบรรยาย ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จ.ยโสธร