วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำประกาศเงินอุดหนุนคนพิการฯ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

นางสาวระวีวรรณ วุฒิยศ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้นางยุวดี วาฤทธิ์ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา และนายวสันต์ จันทรมูล หัวหน้างานการเงิน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำประกาศเงินอุดหนุนคนพิการ และการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารขอรับเงินอุดหนุนคนพิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมสีสุก วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567