วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนพวรรณ เปียงทา ในโอกาสเข้ารับพระราชทาน รางวัลนักเรียน นักศึกษา พระราชทาน ระดับ ปวช. ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม นางสาวนพวรรณ เปียงทา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เข้ารับพระราชทาน รางวัลนักเรียน นักศึกษา พระราชทาน ระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565