“ร้อยความรัก สานสายใย ส่งกำลังใจ ด้วยความผูกพัน” งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดงาน ร้อยความรัก สานสายใย ส่งกำลังใจ ด้วยความผูกพัน” งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและเลี้ยงส่งเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ประจำปีประมาณ 2566 ณ โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 ท่าน และย้ายจำนวน 5 ท่าน ดังนี้
ผู้เกษียณอายุราชการ
1. รองผู้อำนวยการจันทิมา สัตยาภรณ์
2. นางศุภมาศ เรืองลักษณ์วิลาศ
3. นายสมพงษ์ ไกรกิจราษฎร์
4. นางวีร์รัศมิ์ นนสิริธาดา
5. นางสาวอรัญญา ศักดิ์ทอง
6. นายเปลี่ยน จอมเดช
7. นายสุพรรณ พานแก้ว
8. นายถวิล อัมปาละ
ผู้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
1. นายสถิตย์ ปริปุณณากร ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
2. นายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
3. นางสาวดวงพร สุนทรสรณ์ ย้ายไปบรรจุตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
4. นางเสาวคนธ์ บุญญประภา ย้ายไปบรรจุตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
5. นางสาวอภิชญา คุณาชีวะ ย้ายไปบรรจุตำแหน่งรองผู้อำนวยการ