สาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดำเนินโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ทั้งทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill ที่สอดคล้องกับโลกอาชีพ

วันที่ 9-10 กันยายน 2566 สาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์บริการเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Manage : CVM) ดำเนินโครงการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ทั้งทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill ที่สอดคล้องกับโลกอาชีพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาตนเองและมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยมีนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด