วิทยาลัยอาชีวศึกเชียงใหม่ มอบรางวัลในกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบรางวัลในกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทักษะภาษาเยอรมันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและนำความรู้ความสามารถแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดรางวัลดังนี้

 1. การประกวดวาดภาพระดับประเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทอุดมศึกษาหรือ ปวส. ได้แก่
  นางสาวณฐมน คำมาเร็ว และนายสิปปกร สูงขาว นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
  ครูเสกสรรค์ สิงห์อ่อน หัวหน้าสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ เป็นผู้ฝึกซ้อมและให้คำปรึกษา
 2. การประกวดการจัดทำสื่อผสม Multimedia เป็นภาษาเยอรมัน ในหัวข้อ “ภาษาเยอรมันเชื่อมโลกสู่สันติ” ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
  • นางสาวกมลพรรณ คำแสน นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
  • นางสาวศิริพร แซ่ลี้ นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
  • นางสาวอัญชลี กันยาธง นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
  • นางสาวจิราพัทร ชุ่มบุญยัง นักศึกษาระดับ ปวส.2/1 สาขาวิชาการโรงแรม
   ครูรัชต เย็นตระกูล ครูสอนภาษาเยอรมัน สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ เป็นผู้ฝึกซ้อมและให้คำปรึกษา