โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 “กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อส่งเสริมโอกาสการมีงานทำของผู้เรียนพิการ”

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 งานบริหารและการบริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาคนพิการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 “กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อส่งเสริมโอกาสการมีงานทำของผู้เรียนพิการ” โดยมีนายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และส่งเสริมการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาพิการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่