นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1