วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. 1 และปวส. 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในวันอังคารที่ 9 และวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่