วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และห้องเรียนอาชีพ

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ร่วมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้แก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามความถนัดและความสนใจและผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)