วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 8 และวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจ แนะนำการบริหารงาน และการดำเนินกิจกรรมให้แก่ผู้ปกครอง ตลอดจนเพื่อเตรียมพร้อมในการเรียน การสอน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินกิจกรรมของวิทยาลัยฯ และการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่