นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยนายพิทยาธรณ์ แจ่มศรี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้

ในปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 962 คน แบ่งเป็น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 421 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 489 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนการเรียนทวิศึกษา จำนวน 52 คน