ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)/หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565