วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ(ประเภททุน 2 ปี) ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ(ประเภททุน 2 ปี) ปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 สาขาวิชาได้แก่
1. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
🔶ได้ทุนสนับสนุนรายเดือน 7,500 บาท
🔶ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อการมีงานทำ
🔶ฟรีค่าลงทะเบียนเรียน

⏩สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ⏬⏬⏬
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โทร. 053-221493
หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่
📞ครูยุวดี 094-6297634
📞ครูชนัญพัทธ์ 082-3561549
📞ครูเสาวคนธ์ 065-4649325