วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น(Stop Teen Mom) และกิจกรรม Chinese New Year 2023

วันพุธที่ 18 มกราคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น(Stop Teen Mom) โดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และบูรณาการร่วมกับกิจกรรม Chinese New Year 2023 โดยสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีการจัดการประกวดการเต้น Cover Dance และกิจกรรมการประกวด Mister,Miss Queen Chinese New Year 2023 ณ ห้องประชุม 721 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่