วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 ทั้งหมดจำนวน 4 ผลงาน 4 ประเภทของสิ่งประดิษฐ์ ในรูปแบบการประเมินผ่านระบบออนไลน์