ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ(รับตรง) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา 2566

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 มีนาคม 2566
หรือสมัครได้ที่ งานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระบบปกติ(รับตรง) ปีการศึกษา 2566

ระดับ ปวช. รับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2565
และต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566(16 พฤษภาคม 2566)
ทั้งระบบปกติ และระบบ Mini English Program

ระดับ ปวส. รับผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นปวช./ ม.6 หรือเทียบเท่าและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2565 และต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566(16 พฤษภาคม 2566)
ทั้งระบบปกติ ระบบทวิภาคี และระบบ Mini Chinese Program

อ่านรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่ 👇👇👇