กิจกรรมวันเอดส์โลก(World Aids Day)

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ร่วมกับงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โรคประจำปี 2565 ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพทางเพศและการมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องเพื่อป้องกันโรคเอดส์ ภายในงานมีการจัดบูธแนวคิดการรณรงค์วันเอดส์โลก “Equalize ทำให้เท่าเทียม” และมูลนิธิเอ็มพลัสเชียงใหม่ จัดการประกวด “Miss Queen” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเยาวชนจากสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่จำนวน 7 แห่ง