โครงการ Fin ดี We Can Do Season 4

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร โครงการ Fin ดี We Can Do Season 4 ภายใต้โครงการของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) โดยสาขาวิชาการบัญชีได้มีการจัดอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่และจัดการแข่งขันการประกวดคำขวัญการสร้างวินัยในการออมเงินและการจัดทำบัญชีธุรกิจจำลอง กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมทักษะและวินัยทางการเงินแก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้ผู้อำนวยการฯ ได้ให้โอวาสเกี่ยวกับการออมเงินและการบริหารจัดการการใช้เงินในชีวิตประจำวันของนักเรียน นักศึกษา