การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายปัญญา ช่างงาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง เป็นประธานกรรมการ การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุม 221 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบรรจบ โพธิศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง นายวินัย จันทรานาค รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นายธวัช แก้วศรีพจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี นางสาวมนัสนันท์ อินสุ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ นายอุทัย ศรีสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา และนางสาวกัลยารัตน์ สุริยะธรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้