วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับรายงานตัวและมอบตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. (รอบพิเศษ) ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับรายงานตัวและมอบตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่