วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ และเข้ารับโล่เกียรติคุณการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค

วันที่ 26 – 27 กันยายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นำโดยนายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมิน ปีการศึกษา 2564) และพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่สถานศึกษา ในฐานะเป็นสถานศึกษาแกนนำในการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี