นางสาวพรสวรรค์ ศรีมหันโต นักศึกษา ระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวพรสวรรค์ ศรีมหันโต นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ของจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่